Consultations

Gaelic Language Plan 2022 -2025

This video has Gaelic subtitles available. To view these, please click on the settings options within the video, selecting subtitles then “Scottish Gaelic".

Consultation on the second iteration of Gaelic Language Plan 2022-2025

The second iteration of our Gaelic Language Plan is now open for consultation.

Running from 17th January to 27th February 2022, we are inviting staff, stakeholders and communities across Scotland to tell us what they would like to see in the final plan.

The Gaelic language lies at the heart of Scottish tradition and heritage. In keeping with other public bodies in Scotland, we are supporting the aims of Bòrd na Gàidhlig by widening access and promoting Gaelic across our organisation.

This commitment is underpinned by our draft Gaelic Language Plan which has been prepared in line with the Framework of the Gaelic Language (Scotland) Act 2005.

Giving your views is easy. Please consult the draft plan and answer a few questions.

For more information on how we will process the personal information in your consultation response, please see our Gaelic Language Plan Consultation Privacy Notice.

You can get in touch with questions or comments relating to this consultation or request a printed copy of the consultation in English or Gaelic via the contact details below.

  • email your request to SFRS.Equality@firescotland.gov.uk
  • write to FREEPOST SFRS Communications, Scottish Fire and Rescue Service, Westburn Drive, Cambuslang, Glasgow G72 7NA 

FAQs

Why are we conducting this consultation?

In line with the Gaelic Language (Scotland) Act 2005, as a listed authority, when preparing our plan, we must consult members of the public and our employees as part of the development of our Gaelic Language Plan.

How long will the consultation run?

The consultation will be open for six weeks from 17th January to 27th February 2022, to give sufficient time and opportunity for views to be made known.

What will happen after the consultation closes?

We will consider the comments received and if necessary review the draft plan and incorporate any changes we deem appropriate.

Are other listed authorities applying the same approach?

Yes, any public authority who has or is likely to have a Gaelic Language Plan must conduct a public consultation.

Where can I view the final plan?

Once our plan has been agreed by Bòrd na Gàidhlig, the Gaelic and English versions of the plan will be available to view on our website.

Plana Gàidhlig 2022 - 2025

Co-chomhairle air an dàrna eagran den Phlana Gàidhlig airson 2022-2025

Tha co-chomhairle air tòiseachadh air an dàrna eagran den Phlana Ghàidhlig againn.

A’ ruith bho 17 Faoilleach gu 27 Gearran 2022, tha sinn a’ toirt cuireadh do luchd-obrach, luchd-ùidh agus coimhearsnachdan air feadh na h-Alba innse dhuinn na bhiodh iad airson fhaicinn sa phlana mu dheireadh.

Tha a’ Ghàidhlig aig cridhe traidisean is dualchas na h-Alba. Mar a tha buidhnean poblach eile ann an Alba, tha sinn a’ toirt taic do na h-amasan aig Bòrd na Gàidhlig le bhith a’ cur ri ruigsinneachd agus a bhith a’ brosnachadh Gàidhlig tron bhuidhinn againn air fad.

Tha an dreach Plana Gàidhlig againn na bhunait dhan dealas seo, agus chaidh a dheasachadh taobh a-staigh frèam Achd na Gàidhlig (Alba) 2005.

Tha e furasta do bheachdan a thoirt dhuinn. Thoir sùil air an dreach plana agus freagair beagan cheistean.

Faodaidh tu fios a chur thugainn le ceistean no beachdan mun cho-chomhairle seo no lethbhreac clò-bhuailte den cho-chomhairle sa Bheurla no Gàidhlig a’ cleachdadh an fhios conaltraidh gu h-ìosal.

sgrìobh gu FREEPOST SFRS Communications, Scottish Fire and Rescue Service, Westburn Drive, Camas Long/Cambuslang, Glaschu G72 7NA


Ceistean àbhaisteach

Carson a tha sinn a’ dèanamh na co-chomhairle seo?

A rèir Achd na Gàidhlig (Alba) 2005, mar ùghdarras clàraichte, nuair a tha sinn ag ullachadh a’ phlana againn, feumaidh sinn co-chomhairle a chumail leis a’ phoball agus leis an luchd-obrach againn mar phàirt de bhith a’ cruthachadh a’ Phlana Ghàidhlig againn.

Dè cho fad ’s a mhaireas a’ cho-chomhairle?

Bidh a’ cho-chomhairle fosgailte fad sia seachdainean bho 17mh Faoilleach gu 27th Gearran 2022, gus am bi tìde agus cothrom gu leòr aig daoine na beachdan aca a chur an cèill.

Dè thachras às dèidh dhan cho-chomhairle a dhùnadh?

Beachdaichidh sinn air na beachdan a gheibhear, agus ma bhios e a dhìth, nì sinn ath-sgrùdadh air an dreachd plana, a’ cur a-steach atharrachadh sam bith a tha sinn a’ meas iomchaidh.

A bheil na h-ùghdarrasan clàraichte eile a’ dèanamh an aon rud?

Tha, feumaidh ùghdarras poblach sam bith aig a bheil Plana Gàidhlig no a dh’fhaodadh Plana Gàidhlig a bhith aca co-chomhairle phoblach a dhèanamh.

Càite am faic mi am plana deireannach?

An uair ’s gu bheil an plana againn air aontachadh le Bòrd na Gàidhlig, bidh na tionndaidhean Gàidhlig is Beurla den phlana rim faighinn air an làraich-lìn againn.